Disclaimer

De website “www.president.be”:

  • Is eigendom van Lactalis Europe du Nord, gevestigd in Brussel, geregistreerd in België onder nummer 0443.872.394 (hierna vermeld als “Lactalis”)
  • wordt gehost door Combell, gevestigd in Gent, België, en is ontworpen door d-artagnan, gevestigd in Brugge, België

Mocht u een probleem of een vraag over deze website hebben, dan kunt u hierover een e-mail naar Lactalis sturen via het contactformulier.

Voor het melden van inbreuken, illegale of ongepaste inhoud, kunt u een e-mail naar Lactalis sturen via het contactformulier.

Voor informatie over de producten kunt u contact opnemen met Lactalis per e-mail via het contactformulier.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door de website www.president.be (hierna vermeld als de “Website”) te bezoeken of erop te surfen, aanvaardt de gebruiker onvoorwaardelijk de volgende gebruiksvoorwaarden en gaat zij/hij ermee akkoord deze na te leven.

1. Intellectuele eigendom

Lactalis is de eigenaar van de Website of heeft het recht om alle rechten, titels en belangen in de Website (zoals copyright, handelsmerk of alle andere eigendomsrechten in toepassing van geldende wetten en verdragen) te gebruiken, inclusief de domeinnaam “president.be” en alle onderdelen van de Website (tekst, structuur, animatie, afbeeldingen, foto’s, logo’s, design, handelsmerken, geluid en muziek, software, database of andere).

De gebruiker mag de Website en zijn onderdelen enkel in die mate gebruiken om tot de Website en zijn items toegang te krijgen en erop te surfen, en op voorwaarde dat dit gebeurt voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. Daarom is elke vorm van reproductie, download, verspreiding of vertoning zonder voorafgaande toestemming van Lactalis totaal verboden.

 

2. Privacybeleid
2.1 Persoonlijke gegevens

Voor een bezoek aan de Website is men niet verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken. Maar om toegang te geven tot speciale elementen van de Website, zou Lactalis aan de gebruiker kunnen vragen, zich in te schrijven en zou het kunnen dat er persoonlijke gegevens worden verzameld (naam, e-mail, leeftijd of andere) die noodzakelijk zijn voor de werking van dergelijke elementen van de Website.

Deze persoonlijke gegevens zal de gebruiker moeten geven als zij/hij toegang tot deze speciale elementen wil krijgen. In dergelijk geval garandeert de gebruiker dat de ingevulde persoonlijke gegevens oprecht en correct zijn en dat ze geen nadeel berokkenen aan de belangen en de rechten van derden.

Zo nodig mogen de persoonlijke gegevens voor verwerking worden doorgegeven tussen de entiteiten van de Lactalis groep en aan partners of leveranciers.

Lactalis zal de gepaste veiligheidsprocedures toepassen om niet-geautoriseerde toegang tot gebruikersinformatie te helpen voorkomen. Noch Lactalis noch eender welke onderneming van haar groep kunnen aansprakelijk zijn voor eventuele pogingen om eender welk ander deel van deze website, inclusief alle mogelijke gebruikersinformatie te hacken, te kraken of er op een andere manier inzage in te krijgen.

De gebruiker mag contact nemen via het contactformulier om toegang te krijgen tot haar/zijn persoonlijke gegevens of om deze persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen.

2.2 Cookies

Het is mogelijk dat Lactalis gebruik maakt van cookies (kleine gegevensbestanden opgeslagen in de webbrowser van de gebruiker, die informatie bevatten zoals de browsergeschiedenis van de gebruiker op de Website). Cookies helpen Lactalis om de gebruiker te herkennen wanneer zij/hij de Website opnieuw bezoekt, om relevante inhoud te tonen of om anonieme statistieken over online activiteiten samen te stellen. Wanneer de gebruiker de Website voor het eerst bezoekt, krijg zij/hij de keuze om deze cookies te accepteren of te weigeren, maar in dat geval moet de gebruiker beseffen dat de elementen en het gebruikscomfort van de Website beperkt kunnen zijn.

Heeft de gebruiker de cookies geaccepteerd, maar wil hij/zij dit ongedaan maken dan heeft de gebruiker de keuze om via de instellingen van de webbrowser de cookies te wissen en zo bepaalde cookies uit te schakelen bij het opnieuw bezoeken van de website.

 

3. Vrijwaringsclausules (disclaimers)

Deze Website (inclusief de door Lactalis geposte aanbevelingen of adviezen over voeding) wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en mag niet worden beschouwd als medisch instrument. Deze Website is evenmin bedoeld om een consultatie van een opgeleid gezondheidsdeskundige te vervangen. Lactalis spant zich op alle mogelijke manieren in om ervoor te zorgen dat de op de Website beschikbare informatie accuraat en actueel is. Lactalis kan echter niet garanderen dat deze informatie op alle vlakken inderdaad accuraat, volledig en actueel is. Lactalis kan geen nadrukkelijke of onvoorwaardelijke garantie bieden betreffende een bepaald deel of alle delen van de Website. Lactalis wijst ook alle aansprakelijkheid af betreffende de toegang tot en de inhoud van sites die aan de Website gelinkt zijn of die via de Website toegankelijk zijn.

Hoewel Lactalis materieel en software inzet om de data van de Website te beveiligen, heeft Lactalis geen controle over het Internet. Daarom vestigt Lactalis de aandacht van de gebruiker op het feit dat er potentiële risico’s bestaan betreffende de vertrouwelijkheid van de data die via dit netwerk worden doorgegeven.

Lactalis kan in geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, voortvloeiende of strafrechtelijke schade, wat ook de reden, de oorsprong, de aard en de gevolgen mogen zijn, naar aanleiding van een bezoek of het gebruik van de Website of van eender welke actie die Lactalis neemt of niet neemt naar aanleiding van eender welke briefwisseling of e-mail die door een gebruiker werd verzonden. In het bijzonder wijst Lactalis alle aansprakelijkheid af voor mogelijke onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, het optreden van bugs of andere schade ten gevolge van frauduleuze daden van derden (zoals inbreuk).

Naar deze Website mag er geen enkele link worden gecreëerd zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Lactalis, die op elk moment mag worden ingetrokken. Sites die een link naar deze Website bevatten, kunnen niet door Lactalis worden gecontroleerd. Daarom wijst Lactalis alle aansprakelijkheid af (inclusief editoriale) in verband met het surfen op deze sites en hun inhoud.

Lactalis behoudt zich het recht voor om links of frames in eender welke site uit te schakelen die het ongepast acht om eender welke reden, inclusief illegale inhoud, laster of pornografie, of inhoud waarvoor Lactalis geen toelating heeft gegeven, en wijst alle aansprakelijkheid af in verband met het uitschakelen van een dergelijke link of frame.

 

4. Wijzigingen

Het is mogelijk dat Lactalis de Wettelijke Vermelding af en toe wijzigt. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op de Website gepost zijn. Er wordt dan ook geoordeeld dat ze na het posten onvoorwaardelijk door de gebruiker worden aanvaard, zodra deze toegang tot de Website heeft of ernaar surft. Om deze reden moeten de pagina’s met de Wettelijke Vermelding en de Gebruiksvoorwaarden regelmatig worden bezocht.

Het kan ook gebeuren dat Lactalis de Website zonder voorafgaande bekendmaking wijzigt of actualiseert, en in dat geval wijst het alle aansprakelijkheid in verband met een dergelijke wijziging af.

 

5. Wetgeving en vrijspraak

De Wettelijke Vermelding en de Gebruiksvoorwaarden zijn in overeenstemming met de wetgeving en de regelgeving van de Benelux. Enkel de rechtbanken van Brussel, België, zijn bevoegd om een vonnis te vellen over eender welk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit een verbinding met de Website of hiermee verband houdt. Niets in deze clausule beperkt het recht van Lactalis om, naar aanleiding van een verbinding met de Website of in verband met de Website, tegen een gebruiker voor een andere bevoegde rechtbank, of tegelijkertijd voor meer dan één bevoegde rechtbank te procederen.